Què és i com ens podem beneficiar del Fons de Garantia de Dipòsits?

Med1

10 maig 2021

Què és Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit i per què serveix?

El Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit (FGD) és una entitat amb personalitat jurídica pròpia.

L'objectiu de la seva creació és reorganitzar el sistema de garanties financeres i protegir els estalvis dels ciutadans, donant-los més seguretat i generant confiança en el sistema financer.

D'aquesta manera, en cas que alguna entitat bancaria es declari en situació d'insolvència, el FGD té la capacitat d'assegurar part dels estalvis dels seus clients.

 

Quin import màxim garanteix el FGD?

El Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit garanteix fins a 100.000 € per cada titular i entitat bancària, tant de dipòsits dineraris com de dipòsits de valors. Tot i això, és important destacar que el FGD cobreix aquesta quantitat per cada entitat i no per cada compte.

Amb aquestes premisses, i per tal d'aprofitar al màxim les cobertures d'aquest fons, en cas de tenir una quantitat de més de 100.000 €, és aconsellable diversificar-la en diferents comptes i entitats per així disminuir el risc dels estalvis.

D'aquesta manera, si tenim 200.000 € i volem que estiguin assegurats pel Fons de Garantia de Dipòsits, podem optar per tenir-los en un sol compte amb dues persones com a titulars o, com a alternativa, poder distribuir-los en dos comptes de 100.000 € propietat d'un sol titular però en dues entitats diferents. En el primer cas, el FGD garantirà 100.000 € per titular i, en el segon cas, garantirà 100.000 € per entitat. En els dos supòsits aconseguim assegurar els 200.000 €.

 

Quins productes bancaris cobreix?

El Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit cobreix els dipòsits realitzats en comptesd'estalvi, comptes corrents, dipòsits bancaris a termini fix i dipòsits en valors constituïts en les entitats de crèdit, fins a un límit màxim de 100.000 € per entitat i titular. Els dipòsits en divises diferents de l'Euro també estan garantits fins a 100.000 €, una vegada s'hi ha aplicat el tipus de canvi vigent.

Per altra banda, el FGD també dona cobertura a un llistat de casos excepcionals:

  • Dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i de caràcter privat.
  • Dipòsits derivats de pagaments rebuts per part del dipositant amb caràcter puntual i vinculats a un matrimoni, divorci, jubilació, acomiadament, invalidesa o defunció.
  • Dipòsits que es basen en el pagament de prestacions d'assegurances o d'indemnitzacions per perjudicis, a conseqüència d'un delicte o d'un error judicial.

Les garanties dels dipòsits dineraris i les garanties dels dipòsits de valors són diferents, però compatibles, de manera que un mateix titular pot cobrar les dues garanties, sempre que cada una d'aquestes no superi el límit de 100.000 €.

D'aquesta manera, dues persones que tenen 100.000 € en un compte corrent i 100.000 € més en un dipòsit de valors de la mateixa entitat, en cas que aquesta fes fallida, el FGD només en podria garantir 100.000 € si només consta un mateix titular a les dues operacions. Per altra banda, si les dues persones consten com a titulars en les dues operacions, el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit garantirà els 200.000 € de la suma de les operacions.

És important aclarir que el FGD cobreix els dipòsits en valors en cas de fallida de l'entitat bancaria, però que no cobreix la pèrdua de valor de les mateixes inversions. 

En resum, els productes bancaris que cobreix el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de

Crèdit són:

  • Comptes corrents.
  • Comptes d’estalvi.
  • Dipòsits bancaris a termini fix.
  • Dipòsits de valors.
  • Els casos excepcionals que recull la normativa

 

Quines entitats hi estan adherides?

 Pel fet de ser una entitat creada per reorganitzar el sistema de garanties financeres, tots els bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit estan obligades a adherir-se al Fons de Garantia de Dipòsits.

L’àmbit d’aplicació del FGD s'estén a tota la Unió Europea, però cada un dels països membres pot establir el màxim de capital garantit per entitat i client, indicat a les seves lleis. Aquest màxim pot ser superior als 100.000 € que es garanteixen a l’estat espanyol, tot i que mai pot ser inferior a aquesta xifra.

 

En quines situacions s'activa el pagament dels dipòsits garantits?

Tant en el cas dels dipòsits dineraris com en el cas dels dipòsits de valors, s’activarà el pagament dels dipòsits garantits quan l’entitat sigui declarada en concurs de creditors, quan l’entitat estigui en procés judicial per fallida o quan el Banc d’Espanya determini que l’entitat de crèdit no té la capacitat de complir amb les obligacions davant els seus inversors.

 

Com accedir al pagament del fons de garantia de dipòsits?

Si es dona alguna de les situacions que porten a l'activació dels pagaments dels dipòsits garantits, el client no haurà de realitzar cap acció ni fer-se càrrec de cap mena de cost. En aquest cas, el banc facilitarà totes les dades personals i econòmiques dels clients al FGD perquè aquesta pugui fer efectius els pagaments. Una vegada el Fons de Garantia de Dipòsits hagi rebut la informació i hagi comprovat que compleix els requisits, es posarà en contacte amb l'afectat per sol·licitar un número de compte d'una altra entitat i així poder ingressar-hi la quantitat corresponent, tenint en compte els límits màxims de garanties de cada país per compte i titular.

 

Quins terminis de pagament hem de tenir en compte en cas de ser una de les persones afectades?

En el cas dels dipòsits dineraris, el termini de pagament que estableix el FGD és de 10 dies hàbils des de la data que hagi tingut lloc la situació per la qual s'ha de fer efectiu el pagament. A partir de l'1 de gener de 2024, aquest termini es reduirà a 7 dies hàbils.

Si per altra banda tenim un dipòsit de valors, el termini de pagament és d'un màxim de 3 mesos, després que s'hagi determinat l'estat actual de la inversió i el seu valor.

 

Com obté el finançament el FGD?

Actualment el FGD es finança a través de les aportacions anuals de totes les entitats adherides. Cada una d'aquestes fa una aportació diferent segons la quantitat de dipòsits garantits dels quals disposa i en funció del perfil de risc del mateix banc.

Fins i tot, si és necessari, el FGD té la capacitat d'arribar a acords per tal que les entitats bancàries adherides realitzin contribucions monetàries extraordinàries, així com captar recursos dels mercats de valors, de préstecs o d'altres operacions d'endeutament.

 

Si vol més informació sobre el Fons de Garantia de Dipòsits, o si té alguna consulta sobre productes i serveis financers, ompli el següent formulari sense compromís i un agent comercial es posarà en contacte amb vostè.