Inversió de futur: el pla de pensions

Med1

31 maig 2018

BBVA Pla Tranquilitat 26 C

PPI Pla de Pensions Individual
 
Quin tipus de pla és? 
És un Pla de Pensions Individual Garantit de Renda Fixa. 
 
Quina rendibilitat garanteix el pla? 
BBVA garanteix que el partícip recuperarà en un termini de 9 anys i 4 mesos (el  1 de maig de 2026) el capital aportat a 16 de gener de 2017 més un 7,191%. Això suposa una TAE GARANTIDA del 0,75%. En cas de no aconseguir la rendibilitat en aquesta data, BBVA abonarà al pla la diferència. Si el partícip cobra la prestació o traspassa el pla abans de venciment, la garantia no té efecte. En aquest cas, la valoració del pla, serà la dels actius en els quals inverteix el seu patrimoni. 
 
Sabia quins són les principals característiques dels Planes de Pensions?
  • Vostè pot obtenir avantatges fiscals realitzant aportacions a un Pla de Pensions. Les aportacions són les quantitats de diners que s'ingressen en el Pla i reduiran la part general de la Base Imposable de l'IRPF, amb els límits anuals establerts per la legislació a cada territori.
  • És important saber que només es pot disposar dels diners invertits en un Pla de Pensions, mitjançant el cobrament d'una prestació, en les següents situacions: jubilació, incapacitat, dependència severa o gran dependència, i defunció. A més existeixen altres casos excepcionals en els quals vostè podrà recuperar els diners invertits abans del termini: desocupació, malaltia greu o embargament de l'habitatge habitual. S'aplicaran els termes previstos en la legislació vigent i en el reglament del pla.
  • A més, a partir de l'1 de gener de 2025 vostè podrà disposar dels diners invertits en el seu Pla de Pensions, si la seva inversió compta amb més de 10 anys d'antiguitat, en els termes previstos en la legislació vigent.
  • El cobrament de la prestació pot ser en forma de capital (és a dir, mitjançant un pagament únic), en forma de renda periòdica (per exemple mensual), mitjançant una prestació mixta (combina una renda periòdica amb un únic pagament) o en forma de pagaments sense periodicitat regular.
  • Les prestacions tributen en l'IRPF com a rendiments del treball, en els termes i amb les limitacions de la normativa aplicable. Si a més vostè rep la prestació en forma de capital, s'alliberarà d'un 40% de la càrrega fiscal en els supòsits que contempla la llei, durant un sol exercici fiscal per a tots els seus plans. Abans de triar la forma de cobrament, ha de consultar la regulació aplicable al moment.

Per a més informació