La transformació d'estalviador a inversor

Med1

28 març 2022

Estalviar no és el mateix que invertir. Quan s'estalvia, es fa amb la finalitat d’acumular un capital.  A aquest capital s’acumulen interessos, que es coneixen per endavant, i els diners es poden recuperar fàcilment en cas de necessitat. Per contra, l'inversor busca obtenir una rendibilitat d’aquests estalvis t a mitjà i llarg termini a través de diferents productes financers com poden ser els fons d'inversió, els plans de pensions, les accions o les carteres assessorades. En aquest cas, aquesta rendibilitat s'aconsegueix a través de la revaloració del capital i els dividends generats.  

Destinar una part de l’estalvi a inversions dins la nostra estratègia financera ens pot ajudar a fer front a la inflació i a anar obtenint rendibilitat als estalvis destinats a objectius futurs, com poden ser la compra d'una casa, pagar l'educació dels fills o planificar la jubilació.

Per fer aquest pas d’estalviador a inversor, hem de tenir en compte el següent:

 

Definir els objectius

L’objectiu principal a l’hora d’invertir és treure un rendiment als estalvis. A partir d’aquí, la primera decisió a prendre és triar una estratègia a llarg o a curt termini, en base a què volem destinar aquest diners. No és el mateix invertir de cara obtenir un rendiment per pagar els estudis dels teus fills en 3, 5 o 10 anys, que invertir de cara a la jubilació, d’aquí 15, 20 o 30 anys.

 

Perfil inversor 

En els productes d'inversió, la rendibilitat va lligada al risc. Per tant, per accedir a rendibilitats elevades s’ha de prendre més exposició al risc i invertir a més llarg termini. 

A l’hora de definir el perfil inversor, també s’ha de tenir en compte l’horitzó temporal dels objectius. Si els objectius són a llarg termini podrem establir una estratègia més agressiva que si els objectius són a curt termini.

 

Tipologia de productes

Un cop definits els objectius i el perfil inversor, el següent pas és triar els productes en què invertir. Existeixen multitud d’alternatives per a cada perfil, que es poden instrumentar a través de renda fixa, renda variable, divises, etc. de qualsevol mercat, nacional o internacional. A l’hora d’invertir, per tal de reduir el risc, és recomanable diversificar, és a dir, no dipositar tots els diners en un sol producte o sector.

 

Periodicitat de la inversió

Un altre factor a tenir en compte és decidir de quina manera invertir. És important fer aportacions periòdiques a la inversió per tal d’entrar periòdicament a preus diferents del mercat. D’aquesta manera reduïm els risc de la inversió.

 

La importància de la planificació financera

Tant per ser estalviador com inversor, les circumstàncies econòmiques i financeres canvien amb el temps i és necessari adaptar-les al moment actual. Per això és important tenir una planificació financera que s’adapti a les teves necessitats i permeti aconseguir el objectius marcats. 

 

Amb aquest objectiu, a Medone Serveis, SLU, com agents bancaris de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), entitat autoritzada a prestar serveis d’inversió, et donem accés als seus serveis d’assessorament financer (advisory) i els seus productes bancaris i financers, junt amb un equip de professionals que t’acompanyarà a  prendre les decisions més adequades per al teu futur  després d'analitzar les circumstàncies personals, el perfil de risc i l'horitzó temporal.

Si estàs interessat en avaluar la teva situació financera, sol·licita més informació sense compromís a través d’aquest formulari i un gestor personal definirà el teu perfil i estudiarà les opcions d’inversió que s’adapten a les teves necessitats.

 

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre l’estalvi i la inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA).     Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.