Aspectes clau que has de saber a l’hora de contractar una hipoteca

Med1

12 febr. 2024

Elements clau en una hipoteca

 

Els intervinents en l’operació

Són necessaris, com a mínim, dos intervinents a l’hora de contractar una hipoteca:

  • Prestatari: És qui sol·licita el finançament. Ha de comptar amb ingressos suficients per atendre el correcte pagament de la quota mensual.
  • Prestamista: És l’entitat financera que atorga el finançament, un cop ha verificat la capacitat de retorn del capital prestat.

 

El capital

És la quantitat de diners que se sol·licita al banc a l'hora d'adquirir un habitatge. Per norma general, l'entitat bancària finança fins al 80 % del valor de compra de l'immoble en cas de ser l’habitatge habitual i al voltant del 70 % si és una segona residencia. 

El 20 % restant, més les despeses de compra (els impostos, les despeses de Notaria i Registre de la Propietat i la gestoria), són abonades pel comprador.

 

El termini de devolució

És el temps que es pacta per a la devolució del capital prestat més els interessos del préstec, segons la quota pactada.  A més llarg termini, més baixes són les quotes mensuals, però els interessos que s’acaben pagant són més alts. En canvi, si el termini és més curt, tot i que la quota mensual sigui més alta, es redueix el nombre d’interessos que el prestatari acaba retornant.

Si en algun moment es disposa d’un estalvi extraordinari i es vol destinar a avançar mensualitats futures, es pot fer de dues maneres: o bé es redueix el capital pendent de la hipoteca per gaudir d’una quota mensual inferior, o bé es manté la mateixa quota mensual per reduir-ne el termini pendent. 

 

Característiques del tipus d’interès

L'interès és el preu que paga el client al banc o entitat financera per haver-lo concedit el finançament sol·licitat. Pot ser fix, variable o mixt.

En el cas de les hipoteques a tipus variable, està compost per dues parts: l'índex de referència i el diferencial. La suma dels dos ens ofereix el tipus d'interès que s’aplicarà per calcular la quota mensual, que es revisarà de forma periòdica: les revisions del tipus solen ser semestrals o anuals, encara que es poden realitzar amb altres periodicitats. 

  • Els índexs de referència són indicadors publicats per organismes públics que indiquen com evoluciona el preu dels diners. A Espanya l'índex de referència més utilitzat és l'Euríbor. 
  • El diferencial aplicat és el benefici que cobra el banc per assumir el risc de finançar la compra d'un immoble.

Pel contrari, en les hipoteques a tipus fix, el tipus d’interès no varia, per la qual cosa sempre se sap exactament la quota mensual que es pagarà. 

Finalment, existeixen també les hipoteques a tipus mixt: apliquen un tipus fix durant els primers anys del préstec, per després passar a aplicar un interès variable.

En alguns casos, els tipus que ofereixen les entitats financeres admeten descomptes si el client contracta o manté, dins de la mateixa entitat o en entitats col·laboradores, productes addicionals com poden ser assegurances, productes d’estalvi i inversió, etc.

 

Per tant, a l’hora de decidir quina hipoteca contractar, hi ha molts factors a tenir en compte. A Med1 comptem amb un ampli equip amb una gran experiència que t’informarà i t’acompanyarà en el procés de compra. A més, com a agents bancaris de BBVA, posem al teu abast hipoteques i altres productes de finançament en condicions especials. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i t’informarem.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.