Política de protecció de dades a Med1

Tractament de dades de caràcter personal

S'informa que MEDONE SERVEIS, S.L.U tracta les dades personals dels seus clients de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

La informació personal recollida dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament és MEDONE SERVEIS, S.L.U, amb CIF B61910865, i domicili al Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona.

Finalitats del Tractament

En la utilització de la present pàgina web i en comunicar-se electrònicament amb la nostra entitat es recullen i tracten dades personals dels usuaris que hi accedeixen. Aquestes dades són tractades amb la finalitat de poder interactuar i ser un punt de contacte entre l’usuari i la nostra entitat, per informar i atendre les seves consultes així com per a oferir-li els nostres productes i prestar-li els nostres serveis, si escau, d’acord amb les seves necessitats i que puguin ser del seu interès.

Legitimació Tractament
  • Consentiment exprés.
  • L'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
  • Interès legítim.
  • Altres normatives d'obligat compliment per MEDONE SERVEIS S.L.U. en relació a la prestació dels seus serveis.
Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitadora les dades de caràcter personal que seran objecte de tractament seran entre d'altres les dades:

  • identificatives
  • de contacte
  • patrimonials
  • econòmiques i/o financeres
  • professionals
  • altres dades personals de l’usuari, en funció de la informació sol·licitada, la consulta formulada o el servei o producte que es contracte en el seu cas.
Adequació i qualitat de les dades

Les dades personals facilitades pel Client seran veraces i actuals. Correspon al Client comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

En el supòsit de facilitar dades de tercers, aquests hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació.

Així mateix, MEDONE SERVEIS S.L.U. manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Conservació de les dades

Les dades personals es conservaran durant el termini necessari per donar compliment a la sol·licitud formulada o al servei contractat, i en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització procedint al bloqueig dels mateixos quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

Cessió de les dades

Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col·labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment així com als organismes oficials en cas que sigui legalment preceptiu.

Drets de l'interessat i reclamacions

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades o revocar el seu consentiment en qualsevol moment davant del Responsable del tractament: MEDONE SERVEIS SLU, CIF B 61910865, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona o per correu postal, email dadespersonals.medone. MEDONE S.L.U disposa d'un Delegat en Protecció de Dades (dpo.medone) qui resoldrà les reclamacions, dubtes o consultes que es plantegin pels interessats. El usuaris també poden presentar reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos.

Seguretat

MEDONE SERVEIS SLU informa que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.